Zdobądź dofinansowanie na gospodarkę odpadami

W dniach 30 kwietnia 2018r. – 20 lipca 2018r. można składać wnioski w konkursie w ramach Działania 4.2. Gospodarka odpadami w województwie kujawsko-pomorskim. Jeśli chcesz, aby Twoja gmina znalazła się w gronie beneficjentów to koniecznie zapoznaj się z warunkami naboru i skontaktuj się z ekspertami NUVARRO.

NUVARRO oferuje kompleksowe przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze Studium wykonalności do konkursu 4.2. Gospodarka odpadami.

 

STUDIUM WYKONALNOŚCI jest obligatoryjnym załącznikiem wielu wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych z funduszy unijnych. To opis możliwości technicznych, finansowych, ekonomicznych oraz związanych z ochroną środowiska naturalnego. Celem dokumentu jest wszechstronna analiza rentowności finansowej i ekonomicznej projektu, która jasno uzasadnienia cel realizacji projektu oraz dostarcza przesłanek do podjęcia decyzji o przyznaniu środków finansowych.

 

TYPY PROJEKTÓW mogących uzyskać dofinansowanie

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekt grantowy dotyczący następujących działań:

1) wsparcie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w regionie, zgodnej z unijną hierarchią sposobów postępowania z odpadami poprzez budowę, przebudowę, modernizację punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz ich wyposażenie/doposażenie w elementy zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie

2) organizacja działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów skierowanych do mieszkańców gmin grantobiorców, jako element projektu wymienionego w punkcie 1.


USŁUGA OBEJMUJE:

  1. przygotowanie wniosku aplikacyjnego w wersji elektronicznej / papierowej
  2. opracowanie studium wykonalności stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie
  3. pomoc w przygotowaniu załączników do wniosku o dofinansowanie
  4. przygotowanie analizy finansowej w formie arkusza kalkulacyjnego jako załącznik do studium wykonalności

 

W ramach: OSI PRIORYTETOWEJ 4. REGION PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami


Termin naborów:
30 kwietnia 2018r. – 20 lipca 2018r.


Maksymalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania powinien być zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu, jednak nie może być większy niż 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to  21 216 000,00 zł.

Instytucja ogłaszająca konkurs: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu


WIĘCEJ INFORMACJI I DOKUMENTY KONKURSOWE NA STRONIE MÓJREGION.EU

Zapraszamy do kontaktu!

Więcej informacji na temat PROJEKTÓW w zakładce OFERTA – SAMORZĄDY

Komentarze są niedostępne