iko32OFERTA NUVARRO dla PRZEDSIĘBIORSTW

 

front 4instalacje 1dach 6

NUVARRO udziela przedsiębiorcom informacji, doradza, przeprowadza ocenę potrzeb technologicznych firm, audyty innowacyjności i technologiczne oraz badania termowizyjne, rekomenduje wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także pomaga w ich finansowaniu. NUVARRO dysponuje stacjonarnym laboratorium pomiarowym odnawialnych źródeł energii oraz jego mobilnym odpowiednikiem, dzięki którym możliwa jest współpraca z firmami w zakresie projektów badawczych.

 

NASZA OFERTA

Audyt innowacyjności przedsiębiorstwa – pomożemy Ci dowiedzieć się jakie innowacyjne rozwiązania możesz wprowadzić w Twojej firmie.

Dotacje dla przedsiębiorstw 2014-2020 – dzięki współpracy z naszymi ekspertami pozyskasz wiedzę na temat tego jak znaleźć i pozyskać odpowiednie finansowanie zewnętrzne oraz rozliczyć przygotowany projekt.

Oferta badawcza dla biznesu – poprzez wykorzystanie LabOZE oraz laboratorium mobilnego sprawdzisz jaka jest efektywność energetyczna Twojego budynku oraz poznasz sprawność urządzeń. Laboratorium pomiarowe to także podstawa współpracy NUVARRO z przedsiębiorstwami w zakresie projektów badawczych.

Badanie termowizyjne – dzięki badaniu termowizyjnemu dowiesz się jakie są właściwości cieplne Twojego budynku oraz wykryjesz wady techniczne, którym będziesz mógł zapobiegać.

 

NASI EKSPERCI

W zakresie wyżej wymienionych usług współpracować będziesz z ekspertami NUVARRO. Są nimi doświadczeni specjaliści ds. budownictwa, odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, innowacji i badań z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu.

 

NASZE DOŚWIADCZENIA

NUVARRO zrealizowała 81 audytów energetycznych i oświetleniowych, 44 plany gospodarki niskoemisyjnej, 58 ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych i pozyskała wiele dotacji zewnętrznych. Firma współpracowała z takimi przedsiębiorstwami, jak: Franspol, Kon-bet Sp. z o.o., Warter Sp. J., F.H.U.P Wiesław Bednarek.

iko32Audyt innowacyjności przedsiębiorstwa

 

audyt_innowacja_doradztwo_900
Audyt innowacyjności przedsiębiorstwa jest wieloetapową procedurą, w wyniku której następuje określenie aktualnego obrazu całej firmy pod kątem jej zdolności do kreowania innowacyjnych rozwiązań oraz ich wdrażania w organizacji. Jest więc pierwszym krokiem powalającym określić „gdzie jesteśmy”, aby dalej odpowiedzieć sobie na pytanie „dokąd zmierzamy” i czy w naszych planach i poszukiwaniach widzimy rozwiązania, które pozwolą usprawnić działanie naszej firmy. Audyt pozwoli także na określenie konkretnych potrzeb inwestycyjnych oraz wskaże możliwości ich finansowania ze środków publicznych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Na potrzebę tej usługi pojęcie „innowacji” zostało zdefiniowane jako tworzenie, akceptacja i implementacja nowych pomysłów, procesów, produktów i usług w ramach organizacji.

 

Głównym założeniem realizacji usługi jest opracowanie zaleceń i rekomendacji dla przedsiębiorstwa, których wdrożenie:

 • pozwala na dokonanie kompleksowej oceny działalności firmy pod kątem innowacyjności we wszystkich jej obszarach;
 • diagnozuje kluczowe problemy powtarzające się w różnych obszarach działalności organizacji;
 • rekomenduje wprowadzenie określonych zmian i ulepszeń – innowacji, które przyniosą firmie największe korzyści ekonomiczne;
 • zwiększa szanse na komercjalizację nowych produktów / projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwo;
 • umożliwi pozyskanie środków na innowacje i działania badawczo-rozwojowe;
 • usprawni bieżące funkcjonowanie firmy.

 

ETAPY INNOWACJI

 

Pod pojęciem audytu rozumie się przegląd strategiczny według jego głównych cech i funkcji w celu:

 • zbadania zdolności organizacji do sprawnej realizacji zadań związanych z wyszczególnionymi etapami innowacji;
 • ustalenia głównych niesprawności organizacyjnych, zagrożeń dla innowacji;
 • wskazania możliwych scenariuszy i przedstawienie rekomendacji w zakresie innowacji.

 

W celu maksymalizacji skuteczności realizowanego doradztwa, audyt powinien odbywać się w postaci trzech modułów realizowanych sekwencyjnie, wspomaganych dodatkowymi narzędziami analitycznymi w zależności od niesprawności wykrytych wewnątrz organizacji. Każdy z trzech etapów należy poddać ocenie pod kątem sprawności funkcjonowania w kontekście kryteriów szczegółowych. Jako kryteria szczegółowe zostały zdefiniowane wewnętrzne determinanty innowacji. Są nimi:

1. strategia firmy oraz strategie funkcjonalne na obszarach:

 • badań i rozwoju,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • produkcji,
 • sprzedaży i marketingu,
 • finansów;

2. aparat nadzorczo-kontrolny;
3. kultura organizacyjna;
4. polityka personalna i system motywowania pod kątem innowacyjności;
5. układ organizacyjno zarządczy firmy, rozumiany jako:

 • główne funkcje i zadania realizowane w jednostce,
 • strukturę organizacyjną rozumianą jako układ komórek organizacyjnych i powiązań między nimi (służbowych i funkcjonalnych),
 • podmioty zarządzania – ośrodki i procesy decyzyjne,
 • liczbę i strukturę zatrudnionych,
 • standardy i procedury postępowania oraz sposób ich sformalizowania.

 


ETAPY AUDYTU INNOWACYJNOŚCI

Etapy audytu_przedsiębiorcy

 

 

 

AUDYT ZEROWY

Wizyta w firmie w celu określenia specyfiki działalności, branży, uwarunkowań wewnętrznych dalszych prac i współpracy firmy z Audytorem.

MODUŁ 1 – BADANIA ANKIETOWE PRACOWNIKÓW FIRMY

Przeprowadzenie badań ankietowych pracowników firmy oraz analiza dokumentacji organizacyjnej.
Cel: uzyskanie informacji o problemach występujących wewnątrz organizacji.
Zakres przedmiotowy badań ankietowych powinien obejmować wskazane powyżej etapy innowacji tj. zasoby i działania zorientowane na generowanie innowacji, na testowanie innowacji oraz na wdrożenie (komercjalizację) innowacji.

MODUŁ 2 – WYWIADY POGŁĘBIONE

Przeprowadzenie wywiadów o pogłębionym charakterze – zawężone wyłącznie do obszarów, w których zidentyfikowano niesprawności. W razie potrzeby należy je elastycznie dopasować do nowych obszarów działalności firmy. Kluczowe zagadnienia objęte wywiadem w zakresie etapów innowacji:

 • zaobserwowane niesprawności i wątpliwości organizacyjnych,
 • przepływ informacji,
 • formy i narzędzia współpracy między pionami i komórkami organizacyjnymi,
 • zakres uprawnień decyzyjnych pracowników i kadry kierowniczej,
 • miary działania komórek organizacyjnych,
 • mocne i słabe strony organizacji.

Ponadto w przypadku realizacji wywiadu pogłębionego dotyczącego danego obszaru funkcjonowania firmy należy dokonać pogłębionej analizy tego obszaru. Pytania będą zadawane liderowi danego obszaru (kierownik) lub osobie wyznaczonej przez niego.

W ramach wywiadu pogłębionego można przeprowadzić również uproszczoną analizę procesu innowacyjnego. Badania ankietowe są wtedy przeprowadzane na reprezentatywnej próbie pracowników (specjalistów i / lub kierowników), z wyłączeniem właścicieli (najwyższej kadry zarządzającej). Dopiero wyniki tych badań są prezentowane właścicielom (najwyższej kadrze zarządzającej) celem wskazania obszarów, które będą podlegały usprawnieniom. Ankieta zostanie przeprowadzona zgodnie z kwestionariuszem opracowanym w wersji podstawowej lub rozszerzonej.

MODUŁ 3 – ANALIZA PROCESÓW INNOWACYJNYCH

Przeprowadzenie analizy procesów innowacyjnych poprzez mapę procesów pokazującą wybrane procesy w organizacji i ich powiązania oraz schematy blokowe – służące do przedstawienia przebiegu działań w procesie. W ramach analizy procesu skupiamy się na jednym lub kilku czynnikach, spośród następujących:

 • analiza złączy (występowania powiązań),
 • analiza wartości,
 • analiza czasu trwania,
 • analiza słabych stron.

Analiza procesu innowacyjnego może być realizowana na istniejącym procesie lub po jego zamodelowaniu. Analiza złączy, analiza poziomu obsługi klienta, analiza czasu trwania, analiza słabych stron są przeprowadzane przez konsultanta poprzez ocenę ekspercką istniejących danych i informacji.

Wsparcie optymalizacji wybranych procesów może się odbywać poprzez wykorzystanie, w zależności od potrzeb, narzędzia wspomagającego definiowanie problemów i generowanie nowych rozwiązań, czyli Diagramu Przyczynowo-Skutkowego (Fishbone Diagram) – umożliwiającego uszeregowanie przyczyn występujących nieprawidłowości i wzajemnego powiązania tych przyczyn przy pomocy diagramu. Narzędzie to doskonale sprawdza się w pracy zespołowej, pozwala ono na znalezienie przyczyn występowania danego problemu.

Na zakończenie dokonana zostanie ANALIZA „KLUCZOWYCH CZYNNIKÓW SUKCESU”, które decydują o pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

 

DLACZEGO WARTO STWORZYĆ AUDYT INNOWACYJNOŚCI:

 • audyt innowacyjności jest stymulatorem rozwoju firmy;
 • wydobywa z posiadanych zasobów firmy niewykorzystany potencjał;
 • pozwala obniżyć koszty działalności poprzez usprawnienie procesu produkcyjnego, udoskonalenia organizacyjne, marketingowe czy też podniesienie jakości wytwarzanych produktów lub oferowanych usług;
 • generuje oszczędności lub dodatkowe źródła dochodu poprzez wprowadzenie całkowicie nowej metody produkcyjnej, metody organizacyjnej, nowych produktów lub usług czy strategii marketingowych (opakowanie, dystrybucja, promocja, polityka cenowa);
 • poprawia relację z otoczeniem zewnętrznym, a zwłaszcza z jednostkami mogącymi być źródłem innowacji;
 • wpływa motywująco na postawę pracowników (zorientowanych lub nie na innowacje), angażuje potencjał i zasoby ludzkie w tym obszarze poprawiając jednocześnie relacje przełożonych i pracowników;
 • zwiększa konkurencyjność firmy na rynku oraz jej wiarygodność jako partnera zarówno biznesowego, jak i w obszarze projektów badawczo-rozwojowych B+R;
 • jest przesłanką ku zdobyciu DOTACJI NA ROZWÓJ FIRMY, w tym innowację oraz badania w obszarze B+R.

 

EKSPERCI NUVARRO z zakresu AUDYTU INNOWACYJNOŚCI

 • to wykwalifikowani konsultanci w zakresie audytu innowacyjności;
 • to eksperci z praktycznymi umiejętnościami identyfikacji podstawowych elementów procesów innowacji, a także oceny innowacyjności przedsiębiorstw i produktów / usług innowacyjnych;
 • to specjaliści z szerokimi kontaktami z instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami badawczo-rozwojowymi w całej Polsce.

 

CZAS REALIZACJI USŁUGI
Usługa jest realizowana w ciągu 30 godzin: dwa spotkania w firmie (2×6 godzin), 18 godzin pracy nad dokumentami.

 

WYCENA
Małe przedsiębiorstwo / 4500 zł netto
Średnie i duże, a także mikro przedsiębiorstwo / wycena indywidualna

WYCENA OBEJMUJE:

 • 30 godzin: dwa spotkania w firmie (2×6 godzin), 18 godzin pracy nad dokumentami;
 • 2 egzemplarze opracowania w formie pisemnej;
 • 1 egzemplarz opracowania w formie elektronicznej;
 • wizje lokalne przeprowadzone w firmie w celu zebrania danych niezbędnych do sporządzenia audytu.

 

Zapraszamy do kontaktu:
USTALENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY  I ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE
Dariusz Kałużny
biuro@nuvarro.pl
63 233 00 15
Posada, ul. Reymonta 23
62-530 Kazimierz Biskupi

 

iko32Dotacje dla przedsiębiorstw 2014-2020

 

6_slider_dotacje_900_900
NUVARRO oferuje kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie oceny szans i wyboru projektu do dofinansowania, znalezienia i pozyskania odpowiedniego finansowania zewnętrznego oraz rozliczenia projektu finansowanego ze środków unijnych, krajowych, norweskich czy innych programów pomocowych.

 

ETAPY POZYSKANIA DOTACJI

etapy pozyskania dotacji_przedsiębiorcy

 

 

 

OCENA SZANS PRZEDSIĘBIORSTWA NA POZYSKANIE DOTACJI

 • USŁUGA REALIZOWANA BEZPŁATNIE

1. Analiza przedsiębiorstwa w zakresie możliwości pozyskania dotacji.
2. Wybór optymalnego programu pomocowego dostosowanego do potrzeb klienta.

 • USŁUGA INDYWIDUALNIE WYCENIANA

3. audyt innowacyjności
4. audyt energetyczny

 

PRZYGOTOWANIE APLIKACJI OBEJMUJE:

 • wsparcie w określeniu planu przedsięwzięcia (sformułowanie celów i efektów ekonomicznych, określenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, określenie sposobu realizacji, identyfikację zagrożeń, określenie sposobu finansowania, opracowanie harmonogramu działań);
 • przygotowanie wniosku o dotację, biznesplanu lub studium wykonalności projektu, pomoc w skompletowaniu załączników;
 • sporządzenie odpowiedzi / uzupełnień / wyjaśnień w procedurze oceny formalnej i merytorycznej wniosku.

 

OBSŁUGA PROJEKTU OBEJMUJE:

 • pomoc w przygotowaniu dokumentów do umowy o dofinansowanie;
 • doradztwo w zakresie identyfikacji obowiązków wynikających z umowy dofinansowania (omówienie i interpretacja zapisów umowy, identyfikacja zagrożeń w trakcie jej realizacji, wskazanie ważnych terminów);
 • doradztwo w zakresie możliwości wprowadzania zmian do umowy dotyczącej dofinansowania (sporządzanie wniosków o aneks, udzielanie wyjaśnień odnośnie złożonego wniosku o aneks, na żądanie Instytucji Wdrażającej);
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania problemowych sytuacji związanych z realizacją projektu, zgłaszanych przez klienta;
 • przygotowanie procedur przetargowych (jeśli są wymagane) oraz procedur wyborów dostawców.

 

ROZLICZENIE PROJEKTU:

 • przygotowanie wniosków o płatność pośrednią i wniosku o płatność końcową;
 • sporządzanie sprawozdań pośrednich i sprawozdania końcowego;
 • sporządzanie wyjaśnień i uzupełnień do wniosków o płatność, wniosków sprawozdawczych, jeśli wystąpi taka konieczność;
 • pomoc w przygotowaniu do wizyty kontrolnej: doradztwo w zakresie wyliczenia wskaźników projektu, przygotowanie dokumentów do kontroli, udział w wizycie kontrolnej, doradztwo na etapie wyjaśnień i uzupełnień.

 

INNE DZIAŁANIA:

 • pomoc w przygotowaniu materiałów w zakresie informacji i promocji i wizualizacji projektu,
 • bieżące konsultacje z Instytucją Zarządzającą na każdym etapie projektu.

 

DLACZEGO WARTO APLIKOWAĆ O ŚRODKI ZEWNĘTRZNE:

 • możliwość pozyskania funduszy na konkretne inwestycje m in.: rozbudowę i wyposażenie firmy (rozbudowa parku maszynowego lub hali produkcyjnej, wdrożenie nowej technologii do procesu produkcyjnego), prace badawczo rozwojowe, Odnawialne Źródła Energii (turbiny wiatrowe, fotowoltaika, pompy ciepła), dostosowanie przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska;
 • środki zewnętrzne to dodatkowe źródło finansowania inwestycji dla przedsiębiorstwa;
 • NOWA możliwość sfinansowania – nawet do 45% kosztów inwestycji na działania innowacyjne i badawczo-rozwojowe z funduszy unijnych w postaci dotacji;
 • dotacje i instrumenty zwrotne jako narzędzia finansowania inwestycji w perspektywie 2014-2020;
 • szeroki zakres pomocy finansowej: od kupna środków trwałych, przez zakup gruntów czy wartości niematerialnych i prawnych, aż do skorzystania z usług specjalistycznych lub doradczych;
 • możliwość pozyskania funduszy ze środków unijnych krajowych i regionalnych, funduszy EOG, np. norweskich, czy też pożyczek na działania proekologiczne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

EKSPERCI NUVARRO:

 • to wykwalifikowani doradcy z wieloletnim doświadczeniem w przygotowywaniu wniosków o dotacje, technicznej realizacji projektów oraz ich rozliczania (PHARE – Program Pomocy Polsce i Węgrom w Restrukturyzacji Gospodarki (ang. Poland-Hungary Assistance for Restructuring of their Economies), SPO WKP – Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, WRPO – Wojewódzki Regionalny Program Operacyjny, POIG – Program Innowacyjna Gospodarka, PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i inne);
 • to eksperci, którzy realizują usługę kompleksowo: od oceny szans i wyboru projektu objętego dotacją do końcowego jego rozliczenia;
 • to specjaliści z szerokimi kontaktami z instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami badawczo-rozwojowymi w całej Polsce.

 

TERMIN WYKONANIA USŁUGI
Usługa jest wykonywana w ciągu 20 dni od daty pierwszego spotkania z klientem i przekazania niezbędnej dokumentacji. Lista niezbędnych dokumentów zostanie przesłana klientowi 7 dni przez spotkaniem.

 

WYCENA

 • Przygotowanie aplikacji

W przygotowaniu aplikacji posługujemy się zasadami dwuetapowego rozliczania naszej pracy w oparciu o dwa parametry: czasochłonności i wielkości pozyskanych środków finansowych.
1. Przygotowanie i złożenie aplikacji na konkurs / od 2 000 zł netto.
2. Premia za sukces – po zamieszczeniu projektu na liście rankingowej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania / 2-3% od uzyskanej kwoty dotacji (od 5 000 zł netto).

 • Obsługa projektu / wycena indywidualna (od rodzaju i wielkości projektu)

 

Zapraszamy do kontaktu:
USTALENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY
Dariusz Kałużny
biuro@nuvarro.pl
63 233 00 15
Posada, ul. Reymonta 23
62-530 Kazimierz Biskupi

 

 

Zaufali nam

ZAUFALI NAM DOTACJE PRZEDSIĘBIORSTWA

iko32Oferta badawcza dla biznesu

 

instalacje 16
Stacjonarne laboratorium
powstało jako element wzmocnienia infrastruktury badawczo-rozwojowej Centrum Innowacji NUVARRO. Stanowi podstawę do współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie projektów badawczych. Celem Laboratorium jest prowadzenie badań nad efektywnością energetyczną zastosowanych w budynku technologii energetycznych oraz optymalnym wykorzystaniem zainstalowanych w nim urządzeń energii odnawialnej (OZE).

 

Mobilne laboratorium jest uzupełnieniem laboratorium stacjonarnego i służy współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie badań B+R oraz realizacji takich zadań, jak:

 • oceny stanu technicznego i ochrony cieplnej budynków;
 • oceny jakości powietrza i warunków oświetlenia w poszczególnych obiektach biurowych, handlowych, produkcyjnych, przemysłowych itd.;
 • diagnostyki maszyn i urządzeń zakładów produkcyjnych lub przemysłowych celem uniknięcia kosztownych awarii;
 • oceny zasadności zastosowania OZE.

 

laboratoria (2)

WIĘCEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA TEMAT OFERTY BADAWCZEJ ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE BADANIA

 

Zapraszamy do kontaktu:
USTALENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY
Dariusz Kałużny
biuro@nuvarro.pl
63 233 00 15
Posada, ul. Reymonta 23
62-530 Kazimierz Biskupi

 

iko32Badanie termowizyjne

 

termowizyjne1-e1444841993801
Podstawą prawną badań termowizyjnych jest NORMA PN-EN 13187 „Właściwości cieplne budynków – jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – Metoda podczerwieni” – norma reguluje proces określania wad cieplnych budynku oraz opisuje jakościową metodę wykrywania wad cieplnych w obudowie budynku za pomocą badań termograficznych. Norma ma zastosowanie do określania miejsc niejednorodności cieplnych i dróg wypływu powietrza przez obudowę.

 

SPECJALISTYCZNY SPRZĘT FIRMY NUVARRO – KAMERY TERMOWIZYJNE TESTO MODEL 885-2
kamera_termo_232

 • Detektor 320×240 – dzięki 76800 punktom pomiaru temperatury obiekt pomiarowy rejestrowany jest w doskonałej jakości obrazu – niezwykle wyraźnie i precyzyjnie.
 • Technologia SUPER RESOLUTION (640×480) – jakość obrazu wyższa o jedną klasę – cztery razy wyższa rozdzielczość obrazów termicznych.
 • Czułość termiczna ‹ 30 mK – widoczne nawet najdrobniejsze różnice temperatury.
 • Obiektyw 30° – bardzo szerokie pole widzenia i błyskawiczne rozpoznanie temperatury obiektu pomiarowego.
 • Pomiar wysokich temperatur do 1200°C – zakres temperatury pomiaru nawet do 1200°C.
 • Asystent obrazu PANORAMICZNEGO – dla dużych obiektów pomiarowych asystent ujęcia panoramicznego umożliwia analizę i dokumentację całkowitego obrazu.

 

PROCES ŚWIADCZENIA USŁUGI BADANIA TERMOWIZYJNEGO

Badanie termowizyjne

 

CELE BADANIA TERMOWIZYJNEGO

1 (2) 2 (2)

 

ADRESACI USŁUGI:

 • przedsiębiorstwa / zakłady ciepłownicze;
 • przedsiębiorcy z branży budowlanej, hydraulicznej, instalacyjnej odnawialnych źródeł energii itd.;
 • przedsiębiorstwa / zakłady produkcyjne;
 • przedsiębiorstwa handlowo-usługowe;
 • spółdzielnie mieszkaniowe;
 • wspólnoty mieszkaniowe;
 • zarządcy nieruchomości;
 • pośrednicy w handlu nieruchomościami;
 • inwestorzy prywatni planujący zakup nieruchomości;
 • właściciele mieszkań i domów jednorodzinnych;
 • właściciele instalacji solarnych i fotowoltaicznych;
 • gabinety weterynaryjne / lecznice zwierząt / hodowcy koni itd.

 

TERMIN WYKONANIA USŁUGI
Usługa wykonywana dwuetapowo: w ciągu 7 dni od daty przyjęcia zlecenia ustalamy termin i miejsce przeprowadzenia badania termowizyjnego u klienta, a w ciągu kolejnych 14 dni od daty badania opracowujemy, na bazie analizy wyników badania, raport dla klienta.

 

WYCENA
Badanie termowizyjne mieszkania / od 400 zł netto
Badanie termowizyjne typowego domu jednorodzinnego do 200m² / od 600 zł netto
Badanie termowizyjne budynku do 1000m² / od 1200 zł netto
Badanie termowizyjne budynku powyżej 1000m² / cena ustalana indywidualnie
Badanie termowizyjne – inne zastosowania / cena ustalana indywidualnie

 

UWAGI:

 • oferta obejmuje usługę badania termowizyjnego wraz z opracowaniem specjalistycznego raportu z badania przedstawionego Klientowi;
 • oferta przedstawia ceny orientacyjne – szczegółowa wycena badania związana jest ściśle z ustalonym z Klientem zakresem przeprowadzanego badania termowizyjnego;
 • ceny obejmują świadczenie usługi w regionie konińskim – powiaty: koniński, słupecki, kolski i turecki – poza wskazanym obszarem trzeba doliczyć koszt dojazdu 1 PLN za każdy kolejny km dojazdu do Klienta;
 • możliwość zamówienia badania bez wykonywania opracowania specjalistycznego raportu – cena do negocjacji uzależniona od ilość wykonanych termogramów.

 

CENA USŁUGI OBEJMUJE:

 • 3 egzemplarze raportu w formie pisemnej oprawione i zabezpieczone przed rozkompletowaniem,
 • 1 egzemplarz raportu w formie elektronicznej.

 

Zapraszamy do kontaktu:
USTALENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY
Dariusz Kałużny
biuro@nuvarro.pl
63 233 00 15
Posada, ul. Reymonta 23
62-530 Kazimierz Biskupi