iko32OFERTA NUVARRO dla SAMORZĄDÓW

 

front 13instalacje 14wiatrak 1NUVARRO zimowe42

NUVARRO pomaga samorządom w przygotowaniu projektów unijnych związanych z zarządzaniem środowiskiem, a w szczególności z wdrażaniem odnawialnych źródeł energii. Eksperci NUVARRO przygotowują Plany gospodarki niskoemisyjnej, audyty energetyczne budynku, ekspertyzy ornitologiczne, plany zaopatrzenia w energię, pomagają w pozyskaniu dotacji dla samorządów.

 

NASZA OFERTA

Plan gospodarki niskoemisyjnej – nasi eksperci przygotują dla Twojej gminy dokument strategiczny, który wskaże jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć cele pakietu klimatyczno-energetycznego i pozyskać dofinansowanie na inwestycje gminne.

Plan mobilności miejskiej – jest dokumentem strategicznym, który pomoże Ci pozyskać środki zewnętrzne na zadbanie o politykę transportową na terenie Twojej gminy oraz obniży niekorzystny wpływ na środowisko.

Program rewitalizacji – wieloletni program działań zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju poprzez optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań i wzmacnianie lokalnych potencjałów.

Audyt energetyczny budynku – dzięki nam dowiesz się jakie są właściwości energetyczne budynków gminnych oraz jakie działania termomodernizacyjne należy podjąć, aby tę efektywność poprawić.

Dotacje dla samorządu 2014-2020 – dzięki współpracy z naszymi ekspertami pozyskasz wiedzę na temat tego jak znaleźć i pozyskać odpowiednie finansowanie zewnętrzne oraz rozliczyć przygotowany projekt.

Ekspertyza ornitologiczna – jej wykonanie jest niezbędne przed podjęciem prac remontowych i termomodernizacyjnych. Zapobiegniesz niszczeniu siedlisk ptaków gatunków chronionych i unikniesz opóźnień w harmonogramie prac.

Ekspertyza chiropterologiczna – wykonaj ją, aby ubiegać się o dofinansowanie prac remontowych i termomodernizacyjnych bez szkody dla siedlisk nietoperzy i zakłóceń w harmonogramie prac.

Plan zaopatrzenia w energię cieplną, energię elektryczną i paliwa gazowe – jest dokumentem strategicznym, który pomoże Ci zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w gminie, obniżyć koszty rozwoju społeczno-gospodarczego gminy i w maksymalnym stopniu wykorzystywać energię odnawialną.

Program ochrony środowiska – jest dokumentem stanowiącym narzędzie do prowadzenia polityki ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

 

NASI EKSPERCI

W zakresie wyżej wymienionych usług współpracować będziesz z ekspertami NUVARRO. Są nimi doświadczeni specjaliści ds. budownictwa, odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, innowacji i badań z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu.

 

NASZE DOŚWIADCZENIA

Firma NUVARRO zrealizowała 81 audytów energetycznych i oświetleniowych, 44 plany gospodarki niskoemisyjnej, 58 ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych, pozyskała wiele dotacji zewnętrznych i współpracuje z kilkudziesięcioma samorządami z całej Wielkopolski. NUVARRO jest w trakcie prac nad przygotowaniem kolejnych dokumentów strategicznych. Największym zrealizowanym Planem gospodarki niskoemisynej jest PGN dla sześciu gmin powiatu tureckiego: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Turek i Władysławów.

iko32 Plan gospodarki niskoemisyjnej

 

pgn_doradztwo_900
Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii (działania edukacyjne). NUVARRO tworzy ten dokument zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, IX Osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.3. oraz w oparciu o dokument Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” „Jak opracować Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”.

 

ZAKRES CZASOWY: PGN sporządzany jest na najbliższe 3-4 lata.

ZAKRES TERYTORIALNY: PGN obejmuje obszar geograficzny gminy / gmin; obszary, w których władze mają wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej.

 

ZAWARTOŚĆ PGN:
1. Ocena stanu obecnego / identyfikacja obszarów problemowych.
2. Inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla oraz dotycząca gospodarki energią w gminie.
3. Zadania inwestycyjne w obszarach: zużycia energii w transporcie, zużycia energii w budynkach / instalacjach, gospodarki odpadami, produkcji energii.
4. Zadania nieinwestycyjne takie, jak: planowanie miejskie, zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej, itp.
5. Długoterminowa strategia.
6. Harmonogram wdrażania i finansowania zapisów PGN wraz z podmiotami odpowiedzialnymi za realizację oraz wskaźnikami monitorowania.

 

CEL: Redukcja zużycia energii i ocena efektywności działań pod względem korzyści finansowych i efektów ekologicznych.

SPÓJNOŚĆ Z: programem ochrony powietrza POP, programem działań krótkoterminowych PDK (poprawa jakości powietrza), Wieloletnimi Prognozami Finansowymi, Planami zaopatrzenia w ciepło, chłód i energię elektryczną bądź paliwa gazowe, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

WSPÓŁUCZESTNICTWO: uwzględnienie w planie działań związanych z producentami i / lub odbiorcami energii ze szczególnym uwzględnieniem działań w sektorze publicznym.

 

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI oraz PODSTAWY PRAWNE:

 • Prawo Ochrony Środowiska z 21 kwietnia 2001r., w którym są informacje o programie ochrony powietrza.
 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r., w której zawierają się przepisy prawa w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 • Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (EnergyEfficiencyDirective), w której Unia Europejska nakłada obowiązek dotyczący oszczędnego gospodarowania energią, wobec którego jednostki sektora publicznego realizując swoje zadania zobowiązane są do podejmowania działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie UE, aby od końca 2018roku wszystkie nowo powstające budynki użyteczności publicznej były budynkami „o niemal zerowym zużyciu energii”.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE, która nakłada cele na 2020rok dla całej Unii Europejskiej, jak i dla Polski.

 


DZIAŁANIA W RAMACH TWORZENIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

 

Opracowanie bazy danych dotyczącej gospodarki energią w sektorach i obiektach na terenie gminy oraz inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych i CO2

DZIAŁANIE UZNANE ZA OBOWIĄZKOWE W RAMACH KONKURSU PO IiŚ 9.3

Podstawą i nierozerwalną częścią Planu gospodarki niskoemisyjnej jest baza danych w zakresie gospodarki energią i inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych i CO2. Tworzona jest ona w celu ukazania stanu obecnego gminy i identyfikacji obszarów problemowych. Działanie to ma na celu kompleksową prezentację danych w zakresie zużycia i produkcji energii w gminie z podziałem na poszczególne sektory i obiekty oraz związaną z tym emisję gazów cieplarnianych i CO2 do atmosfery. Sporządzana jest na podstawie danych pozyskanych z urzędu gminy, zakładu energetycznego, zakładu cieplnego lub innych instytucji znajdujących się na terenie gminy, które mają istotny wpływ na kształt systemu zarządzania energią w gminie. W niektórych przypadkach niezbędne jest również przeprowadzenie wśród mieszkańców i przedsiębiorców badań ankietowych.

 

Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej

DZIAŁANIE UZNANE ZA OBOWIĄZKOWE W RAMACH KONKURSU PO IiŚ 9.3

Warsztaty strategiczne z wykorzystaniem metody warsztatowej (LFM) tzw. matrycy logicznej przeprowadzone z wszystkimi ważniejszymi grupami interesariuszy w gminie oraz szczegółowa analiza i interpretacja zebranych danych przez wykwalifikowanych ekspertów firmy NUVARRO pozwoli na identyfikację obszarów problemowych w zakresie gospodarki energetycznej gminy oraz wyznaczenie celów strategicznych w zakresie działań nakierowanych na poprawę efektywności energetycznej na terenie gminy. Działania te pozwolą na opracowanie dokumentu strategicznego, opisującego kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, niezbędne nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania oraz propozycję zastosowania wskazanych instrumentów finansowych (w tym finansowanie strony trzeciej publiczno-prywatne i ESCO).

PGN obejmuje:

a) zadania inwestycyjne w obszarze:

 • zużycia energii w budynkach / instytucjach (komunalne i niekomunalne), oświetlenie uliczne, dystrybucja ciepła;
 • emisji zanieczyszczeń w gospodarce odpadami;
 • produkcji energii – zakłady / instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu (z wyłączeniem instalacji objętej UE ETS);

b) zadania nieinwestycyjne (takie jak: zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej, etc.);
c) mierniki osiągnięcia celów;
d) plan wdrażania i monitorowania;
e) źródła finansowania;
f) spójność z innymi planami / programami (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe).

Wskaźniki monitorowania:

 • poziom redukcji emisji CO2 w stosunku do lat poprzednich (1990 bądź innego możliwego do inwentaryzacji);
 • poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku;
 • udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

 

Szkolenia z zakresu PGN

DZIAŁANIE UZNANE ZA OBOWIĄZKOWE W RAMACH KONKURSU PO IiŚ 9.3

 • trzydniowe szkolenie,
 • z udziałem 3-5 pracowników gminy,
 • z zapewnieniem materiałów szkoleniowych,
 • realizowane w niskoenergetycznym budynku Centrum Innowacji NUVARRO w Posadzie (gm. Kazimierz Biskupi),
 • z uwzględnieniem cateringu,
 • przeprowadzane przez trenera – praktyka,
 • zakończone certyfikatem ukończenia szkolenia.

 

Działania informacyjno-promocyjne dla mieszkańców gminy

DZIAŁANIE UZNANE ZA OBOWIĄZKOWE W RAMACH KONKURSU PO IiŚ 9.3

Przygotowanie i realizacja planu informacji i komunikacji za pomocą przeprowadzonych warsztatów z grupami interesariuszy z terenu gminy, przeprowadzonych szkoleń dla pracowników gminy oraz propagowanie informacji o realizacji projektu na terenie gminy i przygotowywaniu dokumentu pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dal gminy” na stronach internetowych gminy, lokalnych portalach społecznościach oraz ulotkach i plakatach informacyjnych.

 

Raport strategicznego oddziaływania na środowisko

DZIAŁANIE UZNANE ZA FAKULTATYWNE W RAMACH KONKURSU PO IiŚ 9.3

Raport strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wykonujemy zgodnie z rozdziałem 2 „Wskaźniki Emisji” cześć II „Bazowa inwentaryzacja emisji” poradnika „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?” wypracowanego przez Porozumienie Burmistrzów dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym. Wycena poszczególnych działań w ramach tworzenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dokonywana jest dla każdej gminy indywidualnie biorąc pod uwagę m.in. kryterium liczebności mieszkańców.

 

Zapraszamy do kontaktu:
USTALENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY
Dariusz Kałużny
biuro@nuvarro.pl
63 233 00 15
Posada, ul. Reymonta 23
62-530 Kazimierz Biskupi

 

 

Zaufali nam

 

iko32 Plan Mobilności Miejskiej

 

Baner_Plan Mobilności Miejskiej
Plan Mobilności Miejskiej (PMM) to kompleksowy dokument strategiczny opracowywany i wdrażany przez władze gminy i inne zaangażowane podmioty realizujące politykę transportową na terenie gminy. Celem Planu Mobilności Miejskiej jest zapewnienie wysokiej jakości transportu w zakresie dojazdu do obszarów gminy, przejazdu przez ten obszar i przemieszczania się w jego obrębie. PMM dokonuje oceny aktualnego i przyszłego funkcjonowania gminnego systemu transportowego. Dokument zawiera długoterminową strategię rozwoju transportu i mobilności dla całego obszaru gminy, który obejmuje wszystkie środki i formy transportu.

 

ZAKRES CZASOWY: sporządzany jest na najbliższe 5 lat.

ZAKRES TERYTORIALNY: obejmuje obszar geograficzny gminy / gmin; obszary, w których władze mają wpływ na rozwój infrastruktury i usług w obszarze transportu i mobilności.

 

ZAWARTOŚĆ PMM:
1. Inwentaryzacja sieci drogowej na terenie gminy.
2. Analiza problemu parkowania na terenie gminy (parkingi itp.).
3. Pomiar dynamiki ruchu wraz z analizą transportową (studium transportowe) z pomiarem natężenia ruchu w dniu roboczym w godzinach 6.00-22.00.
4. Analiza przepustowości głównych dróg gminnych.
5. Analiza komunikacji zbiorowej na terenie gminy.
6. Ocena miejsc newralgicznych układu komunikacyjnego gminy.
7. Identyfikacja miejsc największych zagrożeń układu komunikacyjnego gminy.
8. Analiza wewnętrznych potrzeb transportowych w gminie.
9. Analiza potrzeb przewozowych w gminie.
10. Analiza SWOT systemu komunikacyjnego gminy.
11. Analiza stan ruchu rowerowego – prognozy.
12. Propozycje rozwiązań badanych problemów na przykładzie dobrych praktyk z innych miast / gmin.

 

CELE:

 • wprowadzenie środków prowadzących do realizacji koniecznego transportu osób i towarów przy jednoczesnym obniżeniu niekorzystnego wpływu na środowisko naturalnie i obniżeniu obciążenia ekonomicznego;
 • kształtowanie zapotrzebowania na transport osób i towarów za pomocą tzw. środków „miękkich”, czyli rozwiązań opartych bardziej na organizacji, koordynacji, motywacji, promocji i przekazywaniu informacji aniżeli na dużych inwestycjach w infrastrukturę;
 • osiągnięcie zmiany nawyków mieszkańców w zakresie przemieszczania się w kierunku bardziej zrównoważonych środków transportu, w wyniku czego nastąpiłoby ograniczenie indywidualnego transportu samochodowego (w szczególności przemieszczania się samochodem w pojedynkę) i posiadania samochodów osobowych w ogóle.

 

DLACZEGO WARTO STWORZYĆ „PLAN MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ”:

 • PMM ułatwi gminom dostęp do środków unijnych w okresie 2014 -2020 m.in. na takie działania jak:
  zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego,
  budowa/przebudowa/rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportu publicznego,
  budowa systemów zarządzania i organizacji ruchu oraz ich elementów np. inteligentne systemy transportowe,
  budowa/przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów,
  montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego lub modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności,
  promocja i informacja działań dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego;
 • przyczyni się do oszczędności w budżecie gminy;
 • wpłynie pozytywnie na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców;
 • poprawi stan bezpieczeństwa w zakresie dotarcia mieszkańców do szkół, zakładów pracy itd.;
 • poprawi jakość powietrza na terenie gminy – redukcja emisji CO;
 • zwiększy mobilność mieszkańców;
 • poprawi jakości usług transportu publicznego w danym miejscu;
 • poprawi warunki dla pieszych i rowerzystów;
 • poprawi konkurencyjność gminy.

 

WYCENA
Wycena indywidualna

 

 

Zapraszamy do kontaktu:
USTALENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY I ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE
Dariusz Kałużny
biuro@nuvarro.pl
63 233 00 15
Posada, ul. Reymonta 23
62-530 Kazimierz Biskupi

 

Zaufali nam

pniewy do ofert

iko32 Program rewitalizacji

 

Rewitalizacja
Program rewitalizacji to opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę wieloletni program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki zmierzający do wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenia warunków do dalszego rozwoju obszaru. To dokument wyznaczający całościową wizję rozwoju gminy, który obejmuje politykę kulturalną, transport i mobilność, wizerunek gminy, mieszkalnictwo i gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym, planowanie przestrzenne i kształtowanie przestrzeni publicznej, zaangażowanie obywatelskie, rozwój przedsiębiorczości, ochronę zabytków oraz ochronę środowiska i efektywność energetyczną.

 

ZAKRES CZASOWY: sporządzany jest na nie dłużej niż 10 lat

ZAKRES TERYTORIALNY: obejmuje zdegradowany obszar gminy, w którym koncentrują się negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze i przestrzenne; jest spójny z innymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy

 

ZAWARTOŚĆ PROGRAMU REWITALIZACJI:
1. Diagnoza gminy – wskazanie obszaru gminy znajdującego się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych i co najmniej jednego z negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych.
2. Badanie obszaru zdegradowanego – pogłębione badania mające na celu precyzyjne określenie obszaru, gdzie w pierwszej kolejności powinno trafić wsparcie. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy i zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.
3. Diagnoza obszaru rewitalizacji – przeprowadzenie dokładnych badań i analiz występujących problemów, ich przyczyn oraz lokalnych potencjałów. Zakres badań obejmuje mieszkańców, jakość funkcjonowania obszaru badawczego oraz stan zabudowy.
4. Strategia działań promocyjnych – opracowanie identyfikacji wizualnej, wybór narzędzi komunikacji i partycypacji.
5. Zaangażowanie interesariuszy programu rewitalizacji – wypracowanie wizji, misji i celów oraz działań podczas otwartych spotkań z interesariuszami, praca z grupami roboczymi.
6. Analiza badań i szczegółowych rozwiązań.
7. Narzędzia rewitalizacji – opracowanie narzędzi prawno-ekonomicznych niezbędnych do przeprowadzenia procesu, opisanie proponowanych rozwiązań.
8. Harmonogram prac i źródła finansowania.

 

Rewitalizacja

CELE:

 • wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych;
 • upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu;
 • wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych, organizacji pozarządowych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych;
 • wsparcie gmin w procesie wdrażania rewitalizacji i spełniania zapisów opracowanego Programu.

 

DLACZEGO WARTO STWORZYĆ „PROGRAM REWITALIZACJI”:

 • przyczyni się do wyprowadzenia z kryzysu obszarów zdegradowanych
 • da możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na działania wpisane w Program rewitalizacji
 • zwiększy atrakcyjność całej gminy
 • dzięki współpracy w ramach Programu rewitalizacji stworzone zostaną miejsca spotkań mieszkańców gminy
 • umocni tożsamość miejsca
 • przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy
 • pobudzi aktywność mieszkańców
 • zwiększy poczucie wspólnoty, odbudowę więzi społecznych i integrację społeczności lokalnej
 • przyczyni się do ograniczenia patologii społecznych
 • poprawi jakość życia mieszkańców
 • poprawi bezpieczeństwo na terenie zdegradowanym
 • przyczyni się do ożywienia społeczno-gospodarczego
 • poprawi stan środowiska naturalnego
 • przyczyni się do ożywienia kulturalnego

 

NA CO GMINY MOGĄ OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE W WYSOKOŚCI 90% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH:

 • wydatki związane z opracowaniem analiz, planów działań, zaangażowaniem ekspertów, itp. niezbędnych do opracowania programu rewitalizacji (w tym m.in. wynagrodzenia zewnętrznych ekspertów);
 • wydatki związane z opracowaniem lub aktualizacją programu rewitalizacji (w tym m.in. wynagrodzenia pracowników merytorycznych lub ekspertów zewnętrznych);
 • wydatki związane z włączaniem różnych interesariuszy do prac nad opracowywaniem / aktualizacją programu rewitalizacji (w tym m.in. koszty organizacji spotkań, konferencji, debat, wynagrodzenie moderatorów, ekspertów i panelistów, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działań partycypacyjnych);
 • koszty zarządzania projektem.

 

EKSPERCI NUVARRO:

 • to doświadczeni eksperci w dziedzinie planowania strategicznego, moderowania, prowadzenia konsultacji społecznych i warsztatów, prowadzenia badań społecznych;
 • to specjaliści ds. budownictwa, odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, innowacji z szerokimi kontaktami z organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu;
 • to wykwalifikowani doradcy z wieloletnim doświadczeniem w poszukiwaniu źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych.

 

WYCENA
Wycena indywidualna w zależności od formy współpracy

Wariant I – kompleksowa obsługa projektu (opracowanie programu rewitalizacji oraz jego wdrażanie)
Wariant II – praca ekspercka przy wybranych modułach

 

Zapraszamy do kontaktu:
USTALENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY 
Dariusz Kałużny
biuro@nuvarro.pl
63 233 00 15
Posada, ul. Reymonta 23
62-530 Kazimierz Biskupi

 

ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE 
Angelika Paczesna
angelika.gorczewska@nuvarro.pl
63 233 00 15
693 922 301
Posada, ul. Reymonta 23
62-530 Kazimierz Biskupi

 

Zaufali nam

iko32 Audyt energetyczny budynku

 

audyt_doradztwo_900_02
Audyt energetyczny budynku to opracowanie prezentujące analizę energetyczną oraz ekonomiczną planowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych mających na celu poprawę właściwości energetycznych budynku. W większości przypadków warunkuje zasadność wykonywanych prac oraz wysokość otrzymanego dofinansowania.

 

ETAPY AUDYTU ENERGETYCZNEGO

etapy audytu_samorządy

 

 

 

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU OBEJMUJE:

 • ocenę stanu istniejącego budynku pod kątem izolacyjności cieplnej przegród;
 • ocenę stanu istniejących wewnętrznych instalacji ogrzewczych (C.O. i C.W.U.) wraz ze źródłem ciepła;
 • propozycję rozwiązań termomodernizacyjnych pozwalających na zmniejszenie zużycia ciepła w rozpatrywanym budynku;
 • procedurę wyboru optymalnego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 

FORMA ORAZ ZAWARTOŚĆ AUDYTU ENERGETYCZNEGO JEST ZGODNA Z:

 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii, dotyczące budynków użyteczności publicznej.
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
 • Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 223, z 18.12.2008).

 

DLACZEGO WARTO STWORZYĆ AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU:

 • opracowanie audytorskie jest zestawieniem informacji pożytecznych dla właściciela /zarządcy budynku;
 • stanowi podstawę do podjęcia właściwej decyzji o celowości i zakresie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • to podstawa do przyznania przez Bank Gospodarstwa Krajowego premii termomodernizacyjnej;
 • to podstawowy dokument do ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację działań termomodernizacyjnych.

 

EKSPERCI NUVARRO z zakresu AUDYTU ENERGETYCZNEGO:

 • to Autoryzowani Audytorzy Energetyczni będący na liście Krajowej Agencji Poszanowania Energii z wieloletnim doświadczeniem;
 • to doświadczeni praktycy, którzy wykonali ponad kilkaset opracowań, z których większość pozyskała dofinansowanie do realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
 • to wykwalifikowani doradcy w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną w przedsiębiorstwach / gminach działający na rynku od kilkunastu lat.

 

TERMIN WYKONANIA USŁUGI

Usługa jest wykonywana w ciągu 30 dni od daty przekazania niezbędnej dokumentacji. Lista niezbędnych dokumentów zostanie przesłana klientowi 7 dni przed spotkaniem.

 

WYCENA
Budynek o powierzchni do 3000m² / 3 500 zł netto
Niestandardowy budynek / wycena indywidualna

WYCENA OBEJMUJE:

 • 4 egzemplarze opracowania w formie pisemnej oprawione i zabezpieczone przed rozkompletowaniem;
 • 1 egzemplarz opracowania w formie elektronicznej;
 • 1 wizję lokalną przeprowadzoną na obiekcie w celu wykonania dokumentacji fotograficznej w miejscu planowanej inwestycji;
 • konsultacje telefoniczne i mailowe – bez ograniczeń;
 • badanie termowizyjne budynku od zewnątrz wykonane kamerą TESTO 485-2.

 

Uwaga! Należy zwrócić szczególną uwagę na przeznaczenie audytu w przypadku, gdy ma on stanowić podstawę pozyskania dofinansowania. W przypadku budynków użyteczności publicznej pojawia się w ciągu roku kilka różnych form dofinansowania. Różnych zarówno pod kątem przeznaczenia, wydatków kwalifikowanych, jak i mierzonych wskaźników realizacji. Przykładem może być konieczność redukcji emisji CO2. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac (innych niż zakres prac obejmujących audyt energetyczny opisanych wyżej np. analiza redukcji emisji CO2) będą one wycenione odrębnie w zależności od zakresu, przeznaczenia oraz formy.

 

Zapraszamy do kontaktu:
USTALENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY
Dariusz Kałużny
biuro@nuvarro.pl
63 233 00 15
Posada, ul. Reymonta 23
62-530 Kazimierz Biskupi

 

Zaufali nam

iko32 Dotacje dla samorządu 2014-2020

 

7_slider_dotacje_900_900
NUVARRO oferuje kompleksowe wsparcie dla samorządów w zakresie oceny szans i wyboru projektu do dofinansowania, znalezienia i pozyskania odpowiedniego finansowania zewnętrznego oraz rozliczenia projektu finansowanego ze środków unijnych, krajowych, norweskich czy innych programów pomocowych.

 

ETAPY POZYSKIWANIA DOTACJI

etapy pozyskania dotacji_samorządy

 

 

 

OCENA SZANS SAMORZĄDU NA POZYSKANIE DOTACJI
1. Analiza samorządu w zakresie możliwości pozyskania dotacji.
2. Wybór optymalnego programu pomocowego dostosowanego do potrzeb klienta.
USŁUGA REALIZOWANA BEZPŁATNIE

 

PRZYGOTOWANIE APLIKACJI OBEJMUJE:

 • wsparcie w określeniu planu przedsięwzięcia (sformułowanie celów i efektów ekonomicznych, określenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, określenie sposobu realizacji, identyfikację zagrożeń, określenie sposobu finansowania, opracowanie harmonogramu działań);
 • przygotowanie wniosku o dotację, biznesplanu lub studium wykonalności projektu, pomoc w skompletowaniu załączników;
 • sporządzenie odpowiedzi / uzupełnień / wyjaśnień w procedurze oceny formalnej i merytorycznej wniosku.

 

OBSŁUGA PROJEKTU OBEJMUJE:

 • pomoc w przygotowaniu dokumentów do umowy o dofinansowanie;
 • doradztwo w zakresie identyfikacji obowiązków wynikających z umowy dofinansowania (omówienie i interpretacja zapisów umowy, identyfikacja zagrożeń w trakcie jej realizacji, wskazanie ważnych terminów);
 • doradztwo w zakresie możliwości wprowadzania zmian do umowy dotyczącej dofinansowania (sporządzanie wniosków o aneks, udzielanie wyjaśnień odnośnie złożonego wniosku o aneks, na żądanie Instytucji Wdrażającej);
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania problemowych sytuacji związanych z realizacją projektu, zgłaszanych przez klienta;
 • przygotowanie procedur przetargowych (jeśli są wymagane) oraz procedur wyborów dostawców.

 

ROZLICZENIE PROJEKTU:

 • przygotowanie wniosków o płatność pośrednią, wniosku o płatność końcową;
 • sporządzanie sprawozdań pośrednich oraz sprawozdania końcowego;
 • sporządzanie wyjaśnień i uzupełnień do wniosków o płatność, wniosków sprawozdawczych, jeśli wystąpi taka konieczność;
 • pomoc w przygotowaniu do wizyty kontrolnej: doradztwo w zakresie wyliczenia wskaźników projektu, przygotowanie dokumentów do kontroli, udział w wizycie kontrolnej, doradztwo na etapie wyjaśnień i uzupełnień.

 

INNE DZIAŁANIA:

 • pomoc w przygotowaniu materiałów w zakresie informacji i promocji i wizualizacji projektu,
 • bieżące konsultacje z Instytucją Zarządzającą na każdym etapie projektu.

 

DLACZEGO WARTO APLIKOWAĆ O ŚRODKI ZEWNĘTRZNE:

 • możliwość pozyskania funduszy na konkretne inwestycje m in.: inwestycje infrastrukturalne (drogi, mosty, budynki użyteczności publicznej, obiekty turystyczne), Odnawialne Źródła Energii (turbiny wiatrowe, fotowoltaika, pompy ciepła), dostosowanie gminy do wymogów ochrony środowiska;
 • środki zewnętrzne to dodatkowe źródło finansowania inwestycji dla samorządu;
 • szeroki zakres pomocy finansowej: od budowy i kupna środków trwałych, przez zakup gruntów czy wartości niematerialnych i prawnych, aż do skorzystania z usług specjalistycznych lub doradczych;
 • możliwość pozyskania funduszy ze środków unijnych krajowych i regionalnych, funduszy EOG np. norweskich, czy też pożyczek na działania proekologiczne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

EKSPERCI NUVARRO:

 • to wykwalifikowani doradcy z wieloletnim doświadczeniem w przygotowywaniu wniosków o dotacje, technicznej realizacji projektów oraz ich rozliczania (PHARE – Program Pomocy Polsce i Węgrom w Restrukturyzacji Gospodarki (ang. Poland-Hungary Assistance for Restructuring of their Economies), SPO WKP – Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, WRPO – Wojewódzki Regionalny Program Operacyjny, POIG – Program Innowacyjna Gospodarka, PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i inne);
 • to eksperci, którzy realizują usługę kompleksowo: od oceny szans i wyboru projektu objętego dotacją do końcowego jego rozliczenia;
 • to specjaliści z szerokimi kontaktami z instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami badawczo-rozwojowymi w całej Polsce.

 

TERMIN WYKONANIA USŁUGI
Usługa jest wykonywana w ciągu 20 dni od daty pierwszego spotkania z klientem i przekazania niezbędnej dokumentacji. Lista niezbędnych dokumentów zostanie przesłana klientowi 7 dni przez spotkaniem.

 

WYCENA
Przygotowanie aplikacji
W przygotowaniu aplikacji posługujemy się zasadami dwuetapowego rozliczania naszej pracy w oparciu o dwa parametry: czasochłonności i wielkości pozyskanych środków finansowych:
1. Przygotowanie i złożenie aplikacji na konkurs / od 2 000 zł netto
2. Premia za sukces – po zamieszczeniu projektu na liście rankingowej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania / 2 -3% od uzyskanej kwoty dotacji (od 5 000 zł netto)

Obsługa projektu / wycena indywidualna (od rodzaju i wielkości projektu)

 

 

Zapraszamy do kontaktu:
USTALENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY
Dariusz Kałużny
biuro@nuvarro.pl
63 233 00 15
Posada, ul. Reymonta 23
62-530 Kazimierz Biskupi

 

 

Zaufali nam

iko32 Ekspertyza ornitologiczna

 


Ekspertyza (opinia) ornitologiczna to dokument sporządzany przez ornitologa eksperta stwierdzający lub nie gniazdowanie ptaków w / na termomodernizowanym budynku. Opinię ornitologiczną należy wykonać przed podjęciem prac remontowych / termomodernizacyjnych w celu uniknięcia ewentualnego niszczenia siedlisk ptaków gatunków chronionych.

 

EKSPERTYZA ORNITOLOGICZNA OBEJMUJE:

 • inwentaryzację ornitologiczną obiektu w celu wskazania siedlisk lęgowych ptaków (stwierdzenie obecności lub braku ptaków gniazdujących w / na analizowanym obiekcie);
 • wskazanie możliwości prowadzenie prac na obiekcie bez szkody dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • wskazanie możliwości przeprowadzenia prac kompensacyjnych w środowisku.

 

FORMA ORAZ ZAWARTOŚĆ EKSPERTYZY ORNITOLOGICZNEJ JEST ZGODNA Z:

 • Art. 56 ust. 2 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.);
 • Art. 22 ust. 1 pkt. 1 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ((Dz. U. 2013, poz. 1409 ze zm.);
 • § 6 i 10 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2014, poz. 1348).

 

DLACZEGO WARTO SPORZĄDZIĆ EKSPERTYZĘ ORNITOLOGICZNĄ:

 • spełnienie wymogu formalnego w ubieganiu się o zewnętrzne finansowanie inwestycji termomodernizacyjnej;
 • inwestor realizujący inwestycję ma obowiązek uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac (odpowiedzialność karna organu nadzoru budowlanego w przypadku niewstrzymania przeprowadzanych prac budowlanych zagrażających ptakom bytującym na terenie inwestycji);
 • uzyskanie niezbędnej dokumentacji będącej podstawą do ubiegania się o zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przypadku występowania w lub na termomodernizowanym obiekcie ptaków objętych ochroną (zarządca budynkiem ma obowiązek zlecenia doświadczonemu ornitologowi inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych);
 • uniknięcie opóźnień w harmonogramie prac wynikających z braku koniecznych zezwoleń przed przystąpieniem do inwestycji (organ administracji architektoniczno-budowlanej może zawiesić prowadzone postępowanie do czasu uzyskania przez podmiot zezwoleń z zakresu ochrony gatunkowej);
 • spełnienie wymogów prawnych prowadzonej inwestycji wynikających z przepisów prawa budowlanego, ochrony gatunkowej zwierząt i przyrody;
 • umożliwienie przeprowadzenia prac w sposób niepowodujący szkody w środowisku;
 • ograniczenie kosztów inwestycji poprzez możliwość dostosowania technologii i harmonogramu prac do biologii stwierdzonych gatunków zwierząt.

 

EKSPERCI NUVARRO z zakresu opracowania EKSPERTYZY ORNITOLOGICZNEJ:

 • to wykształceni ornitolodzy z wieloletnim doświadczeniem;
 • to doświadczeni eksperci, którzy wykonali ponad kilkadziesiąt opracowań, z których część pozyskała dofinansowanie do realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
 • to wykwalifikowani doradcy w zakresie sporządzania opinii ornitologicznej oraz nadzoru ornitologicznego działający na rynku od kilku lat.

 

WYCENA
wycena indywidualna

 

Zapraszamy do kontaktu:
USTALENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY
Dariusz Kałużny
biuro@nuvarro.pl
63 233 00 15
Posada, ul. Reymonta 23
62-530 Kazimierz Biskupi

 

 

Zaufali nam

iko32 Ekspertyza chiropterologiczna

 

Baner_Ekspertyza_chiropterologiczna
Ekspertyza (opinia) chiropterologiczna to dokument sporządzany przez chiropterologa eksperta stwierdzający lub nie gniazdowanie nietoperzy w/na termomodernizowanym budynku. Opinię chiropterologiczną należy wykonać przed podjęciem prac remontowych / termomodernizacyjnych w celu uniknięcia ewentualnego niszczenia siedlisk nietoperzy.

 

EKSPERTYZA CHIROPTEROLOGICZNA OBEJMUJE:

 • inwentaryzację chiropterologiczną obiektu w celu wskazania potencjalnych miejsc przebywania nietoperzy (stwierdzenie obecności lub braku śladów pojedynczych osobników lub kolonii rozrodczych w analizowanym obiekcie),
 • wskazanie możliwości prowadzenia prac na obiekcie bez szkody dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • wskazanie prac kompensacyjnych dla obiektu (kompensacja utraconych siedlisk).

 

FORMA ORAZ ZAWARTOŚĆ EKSPERTYZY CHIROPTEROLOGICZNEJ JEST ZGODNA Z:

 • Ustawą dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. 2014, poz. 1789 z późn. zm.);
 • Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2015, poz. 1651 z późn. zm.).

 

DLACZEGO WARTO SPORZĄDZIĆ EKSPERTYZĘ CHIROPTEROLOGICZNĄ:

 • spełnienie wymogu formalnego w ubieganiu się o zewnętrzne finansowanie inwestycji termomodernizacyjnej;
 • inwestor realizujący inwestycję ma obowiązek uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac (odpowiedzialność karna organu nadzoru budowlanego w przypadku niewstrzymania przeprowadzanych prac budowlanych zagrażających nietoperzom bytującym na terenie inwestycji);
 • uzyskanie niezbędnej dokumentacji będącej podstawą do ubiegania się o zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przypadku występowania w lub na termomodernizowanym obiekcie nietoperzy (zarządca budynkiem ma obowiązek zlecenia doświadczonemu chiropterologowi inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania nietoperzy);
 • uniknięcie opóźnień w harmonogramie prac wynikających z braku koniecznych zezwoleń przed przystąpieniem do inwestycji (organ administracji architektoniczno-budowlanej może zawiesić prowadzone postępowanie do czasu uzyskania przez podmiot zezwoleń z zakresu ochrony gatunkowej);
 • spełnienie wymogów prawnych prowadzonej inwestycji wynikających z przepisów prawa budowlanego, ochrony gatunkowej zwierząt i przyrody;
 • umożliwienie przeprowadzenie prac w sposób niepowodujący szkody w środowisku;
 • ograniczenie kosztów inwestycji poprzez możliwość dostosowania technologii i harmonogramu prac do biologii stwierdzonych gatunków zwierząt.

 

EKSPERCI NUVARRO z zakresu opracowania EKSPERTYZY CHIROPTEROLOGICZNEJ:

 • to wykształceni botanicy i chiropterolodzy z wieloletnim doświadczeniem;
 • to doświadczeni eksperci, którzy wykonali ponad kilkadziesiąt opracowań, z których część pozyskała dofinansowanie do realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
 • to wykwalifikowani doradcy w zakresie sporządzania opinii chiropterologicznej oraz nadzoru chiropterologicznego działający na rynku od kilku lat.

 

WYCENA
wycena indywidualna

 

Zapraszamy do kontaktu:
USTALENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY
Dariusz Kałużny
biuro@nuvarro.pl
63 233 00 15
Posada, ul. Reymonta 23
62-530 Kazimierz Biskupi

 

 

Zaufali nam

iko32 Plan zaopatrzenia w energię

 


Projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię cieplną, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy to dokument strategiczny na szczeblu lokalnym, który stanowi kluczowy element rozwoju gospodarczego i społecznego gminy. Zadanie planowania energetycznego w gminie określa ustawa Prawo energetyczne. Artykuł 18 stanowi, że do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

 • planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy;
 • planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;
 • finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.

Ustawa reguluje etapy i zakres planowania energetycznego przez procedurę tworzenia, opiniowania i uchwalania planów jako lokalnych dokumentów prawnych.

 

ZAKRES CZASOWY: sporządzany jest na najbliższe 15 lat.

ZAKRES TERYTORIALNY: obejmuje obszar geograficzny gminy.

 

ZAWARTOŚĆ PLANU ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ CIEPLNĄ, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE:
1.Ocena stanu istniejącego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
2. Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii.
3.Charakterystyka gminy i jej potrzeb energetycznych.
4.Charakterystyka istniejących systemów energetycznych w gminie i sposobów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
5.Prognoza rozwoju potrzeb energetycznych do 2030r. z uwzględnieniem racjonalizacji zużycia energii.
6.Zakres pokrycia potrzeb przez poszczególne systemy energetyczne z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego gminy.
7.Kierunki polityki energetycznej gminy.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa Prawo energetyczne artykuł 18 o zadaniach gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe ustawa Prawo energetyczne (Dz.U. 2017r.  poz. 220). oraz artykuł 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku (Dz.U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.).

 

DLACZEGO WARTO STWORZYĆ „PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ CIEPLNĄ, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE”:

 • umożliwienie podejmowania decyzji w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego gminy (przedstawiony w opracowaniu obraz sytuacji obecnej oraz prognozowane przyszłe potrzeby energetyczne stanowią podstawę podejmowania decyzji dotyczących zaopatrzenia w nośniki energetyczne na terenie gminy);
 • obniżenie kosztów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy poprzez wskazanie optymalnych sposobów realizacji potrzeb energetycznych (inwentaryzacja stanu istniejącego systemu energetycznego gminy pozwala na określenie rezerw zasilania oraz wskazanie, w których obszarach te rezerwy są największe i powinny zostać wykorzystane w sposób maksymalny);
 • ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych i mieszkaniowych;
 • wskazanie kierunków rozwoju zaopatrzenia w energię, które mogą być wspierane ze środków publicznych;
 • umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej w gminie;
 • zwiększenie efektywności energetycznej gminy.

 

EKSPERCI NUVARRO z zakresu OPRACOWANIA PLANU ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ CIEPLNĄ, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE:

 • to specjaliści w zakresie doradztwa energetycznego, obniżenia energochłonności oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach;
 • to audytorzy z listy autoryzowanych audytorów Krajowej Agencji Poszanowania Energii;
 • to doświadczeni wykonawcy w zakresie sporządzania „planów założeń do zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz paliwa gazowe;
 • to wykwalifikowani trenerzy – praktycy szkolący na przykładzie własnych realizacji;
 • to współautorzy metodologii „SEAP”.

 

WYCENA
wycena indywidualna

 

Zapraszamy do kontaktu:
USTALENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY I ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE
Dariusz Kałużny
biuro@nuvarro.pl
63 233 00 15
Posada, ul. Reymonta 23
62-530 Kazimierz Biskupi

 

 

Zaufali nam

pniewy do ofert

iko32 Program ochrony środowiska

 

 

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu Ochrony Środowiska jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. POŚ powinny stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej JST. Dokument ten zawiera cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki i mechanizmy niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów.

 

ZAKRES CZASOWY: Ustalany indywidualnie z gminą.

ZAKRES TERYTORIALNY: POŚ obejmuje swoim zasięgiem obszar geograficzny gminy.

 

ZAWARTOŚĆ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA:
1. Ocena stanu środowiska na terenie danej JST z uwzględnieniem obszarów przyszłej interwencji: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, zagrożenia poważnymi awariami,

2.  Cele, kierunki interwencji i zadania wynikające z oceny stanu środowiska,

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji celów zmierzających do poprawy stanu środowiska, z podziałem na zadanie własne gminy i zadania koordynowane (z uwzględnieniem środków zewnętrznych),
4.  Uwarunkowania realizacyjne Programu, jego wdrożenie i monitoring.

 

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1.

Projekt gminnego Programu ochrony środowiska podlega zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu.

 

DLACZEGO WARTO STWORZYĆ PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA:

– stanowi narzędzie do realizacji polityki ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju

– jest podstawą  funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem na szczeblu danej JST

– ideą programu jest dążenie do sukcesywnej poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie gminy

– informuje o zasobach środowiska naturalnego

– służy rozwiązywaniu problemów w zakresie ochrony środowiska.

 

WYCENA
Wycena indywidualna

 

Zapraszamy do kontaktu:
USTALENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY
Dariusz Kałużny
biuro@nuvarro.pl
63 233 00 15
Posada, ul. Reymonta 23
62-530 Kazimierz Biskupi

 

Zaufali nam