Przygotowanie wniosku i studium wykonalności w ramach działań 2.2 WRPO pt. „Droga Sokółki – Wola Łaszczowa”. Przedmiotem projektu była przebudowa odcinka drogi gminnej o długości 2,068 km od połączenia z drogą wojewódzką. Projekt objął istniejące i projektowane usytuowanie w pasie drogowym – jezdni, utwardzonych poboczy, rowów drogowych, zjazdów do posesji i gospodarstw, oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oraz infrastruktury technicznej – odcinek kanalizacji deszczowej oraz chodnik na odcinku 670m i parking przy szkole na 10 miejsc.