Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Jastrowie (gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim), opracowany w listopadzie 2015 roku, to dokument strategiczny określający kierunki działań gminy na kilka najbliższych lat. Celem strategicznym zapisanym w dokumencie jest poprawa jakości środowiska naturalnego gminy Jastrowie dzięki działaniom na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla. Wskazane w dokumencie zadania jakie musi podjąć gmina, aby osiągnąć postawiony cel to termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, wymiana kotłów węglowych na bardziej sprawne kotły, rozwój i wspieranie instalacji OZE, wzrost udziału energii odnawialnej w skali kraju do 15% w końcowym zużyciu energii w roku 2020, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, rozwój technologii energooszczędnych, wymiana sprzętu AGD/RTV na energooszczędny, modernizacja dróg gminnych, budowa infrastruktury około-drogowej oraz program edukacyjny z udziałem gminy.