Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kleczew (gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim) to dokument strategiczny określający kierunki działań gminy na kilka najbliższych lat. Celem strategicznym zapisanym w dokumencie jest poprawa jakości środowiska naturalnego gminy Kleczew dzięki działaniom na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla. Wskazane w dokumencie zadania jakie musi podjąć gmina, aby osiągnąć postawiony cel to termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budowa świetlicy wiejskiej w technologii budownictwa pasywnego, modernizacja energochłonnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z pozyskiwaniem przy niej energii elektrycznej, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego, wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii na terenie gminy, ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o., produkcja energii elektrycznej w instalacjach prosumenckich, modernizacja zabudowy wielorodzinnej, budowa i modernizacja dróg gminnych, tworzenie infrastruktury technicznej dla turystyki rowerowej, zakup pojazdów niskoemisyjnych, szkolenia interesariuszy projektu w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych wśród dzieci i dorosłych, zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego umożliwiające lokalizację odnawialnych źródeł energii, opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz przystąpienie do inicjatywy „Porozumienie Między Burmistrzami”. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kleczew opracowany przez ekspertów NUVARRO został jednogłośnie przyjęty uchwałą podczas XII Sesji Rady Miejskiej w Kleczewie.