PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ / GMINA KRZYŻ WIELKOPOLSKI

 

Podstawą opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Krzyż Wielkopolski (gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim) była inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych z terenu gminy oparta na jej bilansie energetycznym. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostały zidentyfikowane niezbędne do realizacji zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne, które przyczynią się do osiągnięcia takich celów, jak: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Zadania inwestycyjnymi i nieinwestycyjnymi są: termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, modernizacja oświetlenia i wymiana sprzętu biurowego w budynkach użyteczności publicznej, produkcja energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej, modernizacja energochłonnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z pozyskiwaniem przy niej energii elektrycznej, termomodernizacja budynków zabudowy jednorodzinnej, ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o., przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej, montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych, modernizacja budynków wielorodzinnych oraz systemów cieplnych w zabudowie wielorodzinnej, modernizacja dróg gminnych i rozbudowa infrastruktury około-drogowej, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego, zakup pojazdów niskoemisyjnych i promowanie zachowań ekologicznych w transporcie, wzrost świadomości ekologicznej w sektorach usług, przemysłu i budownictwa, wzrost wykorzystania energii z OZE w sektorze przedsiębiorczym, szkolenia interesariuszy projektu w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, zielone zamówienia publiczne, promocja, edukacja lokalnej społeczności w zakresie ograniczenia zużycia energii oraz wykorzystania OZE.