W czerwcu 2015 eksperci NUVARRO zakończyli prace związane z opracowaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lądek (gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie słupeckim). Celem strategicznym zapisanym w dokumencie jest redukcja emisji dwutlenku węgla. Cel ten gmina osiągać będzie dzięki: termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, produkcji energii elektrycznej na połaciach budynków użyteczności publicznej, modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i racjonalnej gospodarce zasobami naturalnymi, ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o, przygotowaniu ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej, produkcji energii elektrycznej w instalacjach prosumenckich, modernizacji i budowie dróg lokalnych, tworzeniu infrastruktury technicznej dla turystyki rowerowej, szkoleniu interesariuszy projektu w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocji postaw proekologicznych.