PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ / GMINA NOWE SKALMIERZYCE

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Nowe Skalmierzyce (gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim i w powiecie ostrowskim), opracowany w grudniu 2015 roku, jest dokumentem, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, gospodarcze i ekonomiczne. Celem strategicznym PGN-u jest poprawa jakości środowiska naturalnego gminy Nowe Skalmierzyce dzięki działaniom na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla. Realizacja założeń nastąpić ma dzięki wykorzystaniu potencjału odnawialnych źródeł energii i poprawie efektywności energetycznej obiektów komunalnych, modernizacji źródeł ciepła i wzrostowi zastosowania OZE w produkcji energii użytkowej w sektorze mieszkalnym i rolnym, zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń komunalnych, poprawie efektywności energetycznej i wzrostowi świadomości ekologicznej w sektorze prywatnym i usługowym, promocji i edukacji oraz wspieraniu postaw proekologicznych.