Podstawą opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Powidz (gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie słupeckim) była inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych z terenu gminy oparta na jej bilansie energetycznym. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostały zidentyfikowane niezbędne do realizacji zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne, które przyczynią się do osiągnięcia takich celów, jak: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Zadania inwestycyjnymi i nieinwestycyjnymi są: termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, wymiana niskosprawnych kotłów na kotły bardziej sprawne, planowany rozwój i wspieranie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), BUDOWA ścieżek pieszo-rowerowych, program edukacyjny z udziałem gminy, planowany wzrost udziału energii odnawialnej w skali kraju do 15% w końcowym zużyciu energii w roku 2020, pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, rozwój technologii energooszczędnych oraz ich coraz większa dostępność, wymiana sprzętu AGD / RTV na energooszczędny, zapewnienie mieszkańcom swobodnego dostępu do transportu publicznego, rozwój transportu ekologicznego oraz edukacja i promocja w zakresie ekologicznych środków transportu. Należy dodać, że PGN dla gminy Powidz zawiera rozdział dotyczący planu mobilności miejskiej.