Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychwał (gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim) został opracowany przez ekspertów NUVARRO w styczniu 2016 roku. Opracowanie, które jest dokumentem strategicznym powstało dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. PGN umożliwi zaplanowanie na najbliższe lata działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy, pozwalające osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Aby osiągnąć założone cele (redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej) gminie zostały wyznaczone zadania. Należą do nich: termomodernizacja budynków publicznych, wymiana kotłów węglowych na bardziej sprawne, rozwój i wspieranie instalacji OZE, modernizacja dróg gminnych, promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie – ECO-DRIVING oraz zakup pojazdów niskoemisyjnych, udział w programie edukacyjnym, wzrost udziału energii odnawialnej w skali kraju do 15% w końcowym zużyciu energii w 2020 roku, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, rozwój technologii energooszczędnych, wymiana sprzętu AGD/RTV itp. na energooszczędny oraz opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.