W grudniu 2015 roku eksperci NUVARRO ukończyli prace nad Planem gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zagórów (gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie słupeckim). Opracowanie, które jest dokumentem strategicznym powstało dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. PGN umożliwi zaplanowanie na najbliższe lata działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy, pozwalające osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Aby osiągnąć założone cele (redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej) gminie zostały wyznaczone zadania. Należą do nich: termomodernizacja budynków publicznych, wymiana kotłów węglowych na bardziej sprawne, rozwój i wspieranie instalacji OZE, budowa ścieżek pieszo-rowerowych, udział w programie edukacyjnym, wzrost udziału energii odnawialnej w skali kraju do 15% w końcowym zużyciu energii w 2020 roku, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, rozwój technologii energooszczędnych oraz ich coraz większa dostępność, a także wymiana sprzętu AGD/RTV itp. na energooszczędny.