PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO / GMINA PRZYKONA

 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przykona (mina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim) pełni funkcję prewencyjną podczas procesu decyzyjnego oraz w fazie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono i oceniono w niej stan środowiska na terenie gminy oraz przeanalizowano zgodność z innymi dokumentami strategicznymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym. W prognozie przeprowadzono analizę potencjalnych oddziaływań, które mogą być skutkiem realizacji ustaleń PGN wraz z merytorycznym uzasadnieniem i odpowiednimi wnioskami wynikającymi z tej analizy. Poszczególnymi elementami środowiska wziętymi pod uwagę były: różnorodność biologiczna, zwierzęta, rośliny, integralność obszarów chronionych, woda, powietrze, ludzie, powierzchnia ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne. Podczas analizy oceniono czy dana inwestycja będzie wpływała pozytywnie, negatywnie bądź w ogóle nie będzie oddziaływała na dane komponenty. Ponadto dla każdego działania oceniono oddziaływanie pośrednie, bezpośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe i długoterminowe.  Ocenia się, iż działania zawarte w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przykona” w perspektywie długoterminowej przyczynią się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy, a tym samym wpłyną pozytywnie na jakość pozostałych komponentów środowiska. Negatywne oddziaływania na środowisko mogą nastąpić w fazie realizacji inwestycji, natomiast w fazie eksploatacji zostaną one zniwelowane.