Wniosek aplikacyjny i Studium Wykonalności na przedsięwzięcie „Głęboka termomodernizacja wraz z przebudową budynku gminnego pod siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej i pomieszczeń dyżurnych Policji w Mieścisku przy ul. Janowieckiej 2” do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” zostały przygotowane w marcu 2016 roku. Studium Wykonalności zawierało charakterystykę Gminy Mieścisko (gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie wągrowieckim) i jej działalności, opis projektu oraz jego otoczenia, opis zgodności projektu z dokumentami strategicznymi i programowymi, analizę instytucjonalną i prawną, analizę opcji technicznych, finansową, ekonomiczną i oddziaływania na środowisko.