STUDIUM WYKONALNOŚCI – PODDZIAŁANIE 3.2.1 / GMINA TULISZKÓW

 

Studium Wykonalności dla projektu obejmującego termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Tuliszków (gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim) zostało opracowane przez Centrum Innowacji NUVARRO. Projektem objęte były dwa zadania: „Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym dworcu PKS” oraz „Termomodernizacja budynku pawilonu sportowego w Tuliszkowie”. Studium Wykonalności zawierało charakterystykę Gminy Tuliszków i jej działalności, opis projektu oraz jego otoczenia, opis zgodności projektu z dokumentami strategicznymi i programowymi, analizę instytucjonalną i prawną, analizę opcji technicznych, finansową, ekonomiczną i oddziaływania na środowisko. Termomodernizacja obiektów obejmowała m.in. ocieplenie przegród budowlanych obiektów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, przebudowę dwóch systemów grzewczych i usprawnienie systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej, wymianę oświetlenia na energooszczędne, a także montaż dwóch jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE w modernizowanych energetycznie budynkach o łącznej zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych równej 0,0122 MWt.