STUDIUM WYKONALNOŚCI – PODDZIAŁANIE 3.2.1 / GMINA NIECHANOWO

 

Wniosek aplikacyjny wraz ze Studium Wykonalności termomodernizacji budynków użyteczności w Gminie Niechanowo (gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim) dotyczące konkursu Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zostały opracowane w marcu 2016 roku. Studium Wykonalności zawierało charakterystykę Gminy Niechanowo i jej działalności, opis projektu oraz jego otoczenia, opis zgodności projektu z dokumentami strategicznymi i programowymi, analizę instytucjonalną i prawną, analizę opcji technicznych, finansową, ekonomiczną i oddziaływania na środowisko. Wniosek oraz Studium Wykonalności obejmowały: Zespół Szkół w Niechanowie, Szkołę Podstawową w Jarząbkowie oraz Bibliotekę Publiczną w Niechanowie.