STUDIUM WYKONALNOŚCI – PODDZIAŁANIE 3.3.1 – GMINA PNIEWY

 

Eksperci Centrum Innowacji NUVARRO opracowali Studium Wykonalności dla zadania pod nazwą: „Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej” do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Studium Wykonalności zawierało charakterystykę Gminy Pniewy (gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim) i jej działalności, opis projektu oraz jego otoczenia, opis zgodności projektu z dokumentami strategicznymi i programowymi, logikę interwencji, analizę instytucjonalną i prawną, analizę wykonalności, specyficzną dla sektora, finansową, społeczno-ekonomiczną, wrażliwości i ryzyka, oddziaływania na środowisko oraz analizy ruchowe i promocję i informację.