STUDIUM WYKONALNOŚCI / PODDZIAŁANIE 4.3.1 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

 

Dla Gmin Tuliszków, Zduny, Sompolno i Orchowo zostały opracowane wnioski aplikacyjne i studia wykonalności dla Poddziałania 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa WRPO 2014+. Przedsięwzięcia opisane w projektach obejmowały: budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych, budowę i modernizację systemów kanalizacji zbiorczej, budowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę jako uzupełnienie w/w zadań.