WNIOSKI I STUDIA WYKONALNOŚCI / PODDZIAŁANIE 4.3.2 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W RAMACH ZIT DLA ROZWOJU AKO

 

Eksperci Centrum Innowacji NUVARRO opracowali wnioski aplikacyjne wraz ze Studium Wykonalności pod konkurs WRPO 2014-2020 Poddziałanie 4.3.2 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO dla gmin: Godziesze Wielkie, Mycielin, Sieroszewice i Brzeziny. Przedsięwzięcia ujęte w projektach polegały na: budowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wsparciu budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych.