WNIOSKI I STUDIA WYKONALNOŚCI / PODDZIAŁANIE 4.4.1 INWESTYCJE W OBSZARZE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU

 

Pracownicy firmy NUVARRO przygotowali Studium Wykonalności oraz wnioski aplikacyjne pod konkursu WRPO 2014-2020 Poddziałanie 3.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu dla Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Lądek, Strzałkowo i Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu. W konkursie mogły brać udział projekty polegające na: rewitalizacji, rewaloryzacji, konserwacji, renowacji, restauracji, zachowaniu, a także adaptacji na cele kulturalne, obiektów oraz obszarów zabytkowych; rozbudowie, przebudowie instytucji kultury oraz wyposażeniu instytucji kultury; rewitalizacji, rewaloryzacji, konserwacji, renowacji, restauracji, zachowaniu, a także adaptacji na cele kulturalne obiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach historycznych; ochronie, zachowaniu i zabezpieczeniu obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych; zakupie trwałego wyposażenia oraz konserwacji i zabezpieczeniu muzealiów, archiwaliów, starodruków i innych zabytków ruchomych jako integralne elementy szerszego projektu infrastrukturalnego, zabezpieczeniu zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem jako część szerszego projektu infrastrukturalnego; zagospodarowaniu otoczenia obiektów o charakterze kulturalnym (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego); tworzeniu i rozwoju systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego); działaniach związanych z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, jak również rozwojem kultury i turystyki związanej z treściami cyfrowymi (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego).