WNIOSKI i STUDIA WYKONALNOŚCI / PODDZIAŁANIE 8.1.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE – PROJEKTY KONKURSOWE

 

Centrum Innowacji NUVARRO opracowało wnioski aplikacyjne wraz ze Studiami Wykonalności dla gmin Mieścisko, Gniezno i Zduny do konkursu WRPO 2014+ Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Opracowane przedsięwzięcia polegały na: działaniach zmierzających do poprawy warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez m.in: doposażenie pracowni przedmiotowych szkół lub placówek systemu oświaty dla dzieci i młodzieży w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych; działaniach polegających na wsparciu uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez m. in. realizację projektów edukacyjnych, dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów; wsparciu indywidualnego podejścia do ucznia; dodatkowych zajęciach dydaktyczno–wyrównawczych; zajęciach specjalistycznych i doposażeniu szkół i placówek systemu oświaty; wsparciu nauczycieli.